Amil nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Amil Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Amil (isim)

Etken, etmen, sebep, faktör "Acaba bu cereyan ne gibi tarihî amillerin tesiriyle doğdu." - F. Köprülü

Amil Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

2
1)

BSTS / Medeni Hukuk Terimleri Sözlüğü

etken.

2)

Kişi Adları Sözlüğü

Söyleyiş: (a:mil) Cinsiyet: Erkek
İsteyen, emeli olan.
Etken, etmen, sebep, faktör.

Amil Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

4 Harf
  • A
  • M
  • I
  • L

Amil Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

4 Harf
  • A
  • M
  • I
  • L

Amil İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

22 Kelime
(huk.)
Hamiline yazılı senetler

Bir kişinin adına ya da emrine yazılmamış olan, senedin metninden ya da biçiminden, elinde bulunduranı kim ise o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan senet.

(eko.)
Hamiline yazılı tahvil

Ellerinde bulunduranlar yasal sahibi olduğundan, bir aktarımı gerektirmeyen tahvil.

(biyom.)
Amiloyit

Nişastaya benzeyen, beyinde depolandığı zaman Alzhaimer hastalığına sebep olan, kalp, karaciğer, dalak ve diğer organlarda depo edilen kompleks protein ve polisakaritler grubu. tar. Sporların iyot çözeltisi ile boyanması sonucu mavi-siyah bir renk alması durumu.

()
Bayrâmîlik

Hacı Bayram Velî tarafından XIV. yüzyıl sonu ile XV. yüzyıl başlarında kurulan tarîkat. Bu tarîkate mensup olma durumu.

(dinb.)
Bayramilik Alm. Bayramiya-Orden, m; İng. the bayramiya; esk. bayramiyye)

Yüzyılda Hacı Bayram Veli'nin Ankara ve çevresinde kurduğu; bilmek, bulmak ve olmak kavramlarının içselleştirilip yaşama katılmasına dayalı ilk Türk tarikatı.

(teks.)
Malt amilazı

Nişasta haşılını sökmede kullanılan ve yeşermeye başlayan arpadan elde edilen maltın suyla özütlenmesi sonucu elde edilen bir enzim.

(i.)
Enâmil

Parmak uçları: Kendileri tenâvüle tahrîk-i enâmil buyurmayup… . Enâmil-i keremin halleder ümmîdim odur / Olursa rişte-i kârımda sad girîh ma’kūd . Nesîm-i lutfu ola gül-küşâ-yı bâğ-ı kerem / Enâmil-i keremi meyve-bahş-i nahl-i murâd .

()
Harâmîlik

Haydutluk, eşkiyâlık: Dört yanın yıka boza, harâmîlik ede Bursa’ya geldi .

(tar.)
Böcek glütasyon S transferaz gen familyası

Böceklerde, elektrofilik ve lipofilik bileşikleri önemli bir antioksidan olan glütasyonun tiyol gruplarıyla birleştirerek hücreden uzaklaştıran ya da toksik bileşiklerden hidrojen, klor ya da hidrojen klorit ayırarak insektisit detoksifikasyonu ve hücre membranının oksidatif strese karşı korunmasında rol alan, ayrıca hücre içi taşıma ve bazı hormonların biyosentezinden de sorumlu olan, homodimer ve heterodimer olmak üzere kısımdan oluşan ve - kDa moleküler ağırlığında olan enzimleri kodlayan gen familyası.

(tar.)
Böcek karboksilesteraz gen familyası

Böceklerde sinirsel iletim maddelerinin parçalanması, böcek gelişimi ve davranışında rol alan hormon, feromon ve lipidlerin metabolizmasında rolleri olan, su ilavesiyle karboksil esterlerin alkol ve asit komponentlerine hidrolizini katalize eden, karboksil/kolinesteraz gen familyasında yer alan esterazlar.

(tar.)
Böcek sitokrom P450 gen familyası

Böceklerde büyüme, gelişme, hormonların biyosentezi ve pestisit gibi yabancı toksik maddelerin anabolizması ve katabolizmasını düzenleyen, bir moleküler oksijen atomunu sübstratlarına transfer ederek gerçekleştirdikleri temel monooksigenaz aktivitelerinin yanı sıra, oksidaz, redüktaz ve izomeraz gibi farklı enzimatik aktiviteleri de bulunan, mitokondri ve endoplazmik retikulumda bulunan, özellikle ergin dönemlerde sentezi artan CYP, CYP, CYP ve mitokondriyal P’liler olmak üzere grubu bulunan enzimleri kodlayan gen familyası.

Yukarı Çık