Düşünme nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Düşünme Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

3
1)
Düşünme (felsefe)

Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak aklın bağımsız ve kendine özgü durumu

2)
Düşünme (isim)

Düşünmek işi, tefekkür "Yedi yıl önceki o ayları düşünmeme zaman kalmıyor." - A. Ağaoğlu

3)
Düşünme (felsefe)

Karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi

Düşünme Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

3
1)

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

(Geniş anlamda) Aristoteles'in öne sürdüğü biçimiyle, insanı hayvandan ayıran belirgin öznitelik: Duyum ve izlenimlerden, tasarımlardan ayrı olarak usun bağımsız ve kendine özgü eylemi; karşılaştırmalar yapma, ayırma, birleştirme, bağlantıları ve biçimleri kavrama yetisi. // Usun bu eyleminin ürünü düşüncedir. Düşünceler ancak düşünmenin yaratıcılığı içinde gerçekleşirler. Düşünmenin belli bir biçim almasıyle düşünce oluşur; bu da ancak dil yoluyla olur. Düşüncenin dille sıkı bir bağlılığı vardır. Düşünceler sözcüklere dökülemiyorsa, düşünme biçim almamış, düşünce olmamış demektir. Düşünme gerçek nesnelere yöneliyorsa somut düşünme, düşüncel (ideal) nesnelere yöneliyorsa soyut düşünme adını alır.
(Dar anlamda) Mantıksal- biçimsel olarak: Anlığın yanlış yapmadan işlemesi. Her düşünmede a. düşünen bir özne; b. ruhsal düşünme olayı; c. düşünülmüş olan düşünce içeriği; d. düşüncenin dile getirildiği deyiş biçimi; e. düşüncenin yöneldiği konu yer alır. Düşünme olayını, ruhbilim; düşünmenin bilgideki görevini, bilgi öğretisi; kavramsal olanla bağlantısını, mantık; varlıkla bağlantısını, fizikötesi; toplumdaki yerini, toplumbilim araştırır.

2)

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

Algılama ve yapımsal işlemlerden çok düşünüleri kullanarak sorun çözme etkinliği.

3)

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

Zihnin bir konuyla ilgili bilgileri karşılaştırarak, aralarındaki bağlantıları inceleyerek bir yargıya ya da karara varma etkinliği.
Zihinden geçirme ya da zihin yoluyla arayıp bulma.
Tasarlama, anımsama.

Düşünme Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

7 Harf
 • D
 • Ü
 • Ş
 • Ü
 • N
 • M
 • E

Düşünme Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

3 Cümle
(Atasözü)
Ayağını sıcak tut, başını serin; gönlünü ferah tut, düşünme derin

Hastalıktan korunmak istiyorsak ayağımızı sıcak, başımızı serin tutmalı, olur olmaz şeyleri sıkıntı konusu yapmamalı, geniş yürekli olmalıyız.

(Deyim)
Arpacı kumrusu gibi düşünmek

Içinde bulunduğu sorunu nasıl çözeceğini uzun uzun düşünmek: “Bak, o şoförün yanında arpacı kumrusu gibi düşünen maarif müdürü beye.” -R. N. Güntekin.

(Deyim)
Pis pis düşünmek

Derin ve üzüntülü düşünceye dalmak.

(Deyim)
Iki eli şakaklarında düşünmek

Derin derin düşünmek.

(Deyim)
Düşünüp (düşünmek) taşınmak

Konuyu bütün yönleriyle inceleyip ona göre davranmak, iyice düşünmek: “Düşündüm taşındım. Yani, insan dişi ağrırken ne kadar düşünüp taşınabilirse, o kadar düşünüp taşındım işte.” -N. Hikmet.

(Deyim)
Ilerisini gerisini düşünmemek

Sonucun ne olacağını hesaplamamak.

(Deyim)
Işkembesini düşünmek

Tkz. öncelikle karın doyurmayı düşünmek.

(Deyim)
Kara kara düşünmek

çok üzüntülü olmak, düşünceye dalmak: “Kara kara düşünmeye başladım, böyle bir toplantıyı, kim, hangi kurum destekleyecekti?” -M. C. Anday.

(Deyim)
Kendini düşünmek

Daima kendi çıkarını kollamak, bencil davranmak: “Ne diye herkes bu kadar rahatını sever, kendini düşünür?” -N. Cumalı.

(Deyim)
Koyu koyu düşünmek

Uzun uzun veya derin derin düşünmek: “Nereye gideceğimi, ne yapacağımı koyu koyu düşünmeye başladığım güne kadar silah elimden düşmemiştir.” -R. N. Güntekin.

(Deyim)
Kötü kötü düşünmek

üzüntülü düşüncelere dalmak: “Ben başladım kötü kötü düşünmeye.” -N. Hikmet.

(Deyim)
önünü ardını düşünmemek

Sonucun ne olacağını hesaplamamak, ilerisini gerisini düşünmemek.

Düşünme Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

7 Harf
 • D
 • Ü
 • Ş
 • Ü
 • N
 • M
 • E

Düşünme İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

12 Kelime
(yönb.)
Bilimsel düşünme becerisi

Gelişim sürecinde bireyin soyut düşünme yeterliğini kazanmasıyla birlikte ortaya çıkan ve bir beceri olarak eğitim sürecinde geliştirilen, olasılık, ilişki, sınıflama, genelleme, karşılaştırma, çıkarsama, çözümleme ve değerlendirme gibi boyutlar içeren bir düşünme örüntüsü.

(ruhb.)
Düşsel düşünme

Ruhçözümlemede, imgeleme, duygu ve sezgiye dayalı olan ve bir ahlaksal ya da mantıksal sınırlamaya bağlı olmayan düşünme.

(egitb.)
Eleştirel düşünme

Öncülleri ve kanıtları titizlikle değerlendirdikten sonra, ilgili bütün etmenleri göz önünde tutarak ve geçerli mantık yöntemlerinden yararlanarak elden geldiğince nesnel sonuçlara varma süreci.

()
Işlem öncesi düşünme

çocg. Jean Piaget'nin, işlem öncesi evredeki çocuklara özgü beniçinci düşünme biçimi.

()
Yakınsak düşünme

çocg. Eldeki verileri ya da bilgileri bir araya getirip bileştirerek bir soruna en doğru, iyi ya da uzlaştırıcı çözümü bulmaya yönelik düşünme ya da öğrenme biçemi.

()
Torrance yaratıcı düşünme testi

çocg. Anaokulundan başlayarak üniversite düzeyine değin kişilere uygulanabilen sözcükler, yarım bırakılmış resimler ve seslerden oluşan test.

()
Yaratıcı düşünme

çocg. egitb. Buluşçu, yenilik arayan, yeni durumları araştıran ya da sorunlara yeni çözüm yolları bulan, özgün düşüncelerin ortaya çıkmasını sağlayan yapıcı düşünce.

()
ıraksak düşünme

çocg. Yeni çözümlere ve yaratıcılığa daha yatkın düşünme.

(egitb.)
Düşünme

Zihnin bir konuyla ilgili bilgileri karşılaştırıp aralarındaki bağlantıları inceleyerek bir yargıya ya da karara varması. Zihinden geçirme ya da zihin yoluyla arayıp bulma. fel. Usun karşılaştırma yapma, ayırma, birleştirme, bağlantı ve biçimleri kavrama yetisi. ruhb. Algılama ve yapısal işlemlerden çok düşünceleri kullanarak sorun çözme etkinliği.

(fel.)
Düşünme yasaları

Düşünmenin, doğru olması için, hangi koşullar altında gerçekleştiğini gösteren, özdeşlik, çelişmezlik, üçüncünün olmazlığı gibi ilkeler.

(f.)
Düşünmek

Zihninde bir şey canlandırmak, elde edilen bilgilere zihnî faâliyet uygulayarak düşünce meydana getirmek, fikretmek: Gök masmâvi bu sabah / Güzel şeyler düşünelim diye . Çok defa Ankara ovasına bakarken Hacı Bayram’ın ömrünün sonuna kadar müritleriyle ekip biçtiği tarlaları düşünürüm . Gördüğümüz düşündüğümüze benzedi mi? . Bir şey üzerinde bir sonuca varmak amacıyle durmak, bir şeyi fikren incelemek, teemmül etmek: Babam reddetmedi, düşünelim dedi . Görüp konuştukça, düşünüp anladıkça bu Anadolu insanlarına öyle gönül bağlıyorum ki… . Bir varlığın bilinmeyen yönlerini, özünü, mâhiyetini anlamak için kafa yormak, aslını anlamaya çalışmak, tefekkür etmek: Âr ola her kim bunu dinlemeye / Ma’nâsını düşünüp anlamaya . Bu hikâye üzerine sonraları çok düşündüm . Düşünüyorum / Senden evvel zaman var mıydı / Hakîkatler boşluğa karşı aynalar mıydı . Şu veya bu hükme varmış olmak, öyle olduğunu farzetmek: “Şimdi benim hakkımda kimbilir ne düşünecek.” “Herkes için iyi düşünür.” “Benim çok zengin olduğumu düşünüyor.” Fakat öyle düşünmemeli . Fikren bulmak, zihnen ortaya çıkarmak: “Bu sürprizi kim düşündü?” “Çâresini sen düşün.” Aklından geçirmek, tasarlamak: “Sonunu hiç düşünmedi.” “Doktor olmayı düşünüyor.” “Yeni bir plan mı düşünüyorsun?” Meğer düşündüğüm tedbîre hiç de hâcet yokmuş . Acaba Anafartalar ve Dumlupınar kahramanı bu basit teklîfi tekrarlarken neyi düşünmüştü? . İlgili davranmak, onunla alâkalanmak, onun endîşesini çekmek: O niçin dâima beni düşünsün? . Batum günlerce İstanbul’u düşündü . Bak Ahmet dedim, ne iyi adam şu Benito. Gene seni düşünüyor . Önceden kestirmek, hesâba katmak: “Kaybedeceğini hiç düşünmedin mi?” “Bütün ihtimalleri düşündüm.” Bey, niçin tehlikeyi düşünmüyorsunuz? . Sen masrafını filân düşünme . Hatırlamak, hatırına getirmek, tahattur etmek: Birden geçen hafta Kemal Fâhir Bey’in benden istediği manzûmeyi düşünüyorum . Tiberus kenârındaki münzevî hayâtımı düşünüyorum . Olmuyor seni düşünmemek Tanrım / Ummamak senden medet . ♦ geçişsiz f. Zihinde düşünce meydana getirme yeteneğine sâhip olmak, düşünce üretebilmek: “Düşünüyorum, o halde varım.” “İnsan düşünen hayvandır.” Üzüntülü ve düşünceli olmak: “Bu kadar düşünme, Karadeniz’de gemilerin mi battı?” ѻ Düşün düşün, boktur işin: İçinden çıkamayacağı bir duruma düşen bir kimsenin, “Hâlin berbat, bu işten zor kurtulursun” anlamında kendi kendine söylediği söz. Düşünüp taşınmak: Bir şeye karar verirken bütün ihtimalleri göz önüne alarak etraflıca ve enine boyuna düşünmek, ölçüp biçmek: Böyle şeylerde güzelce düşünüp taşınmaksızın hareket etmek akla, hikmete uymaz . Pâdişah saatlerce tahtında düşündü taşındı . Hükûmetin uzun uzadıya düşünüp taşındığı ve tatbik ettiği bir programdır . ► Düşünmek fiiliyle deyimler: Arpacı kumrusu gibi düşünmek / Derin derin düşünmek / Kara kara düşünmek / Kukumav gibi düşünüp durmak / Önünü ardını düşünmemek / Sonunu düşünmek.

Yukarı Çık