Etkinlik nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Etkinlik Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

5
1)
Etkinlik (ruh)

bilimi Bir canlının iç veya dış uyaranların etkisiyle giriştiği çalışma durumu

2)
Etkinlik (toplum)

bilimi İnsanın çevresiyle arasındaki ilişkileri düzenleyen her türlü eylemi

3)
Etkinlik

Bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite "Her ülkede tiyatro etkinliğinin önemli bir kesimi amatör tiyatrolardan gelir." - M. And

4)
Etkinlik (isim)

Etkin olma durumu, müessiriyet

5)
Etkinlik (felsefe)

Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği

Etkinlik Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

13
1)

BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu

(kimya)

2)

BSTS / Ruhbilim Terimleri Sözlüğü

Bir canlının içinde geçen ya da kendisinin giriştiği çalışma durumu.

3)

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü

Bir genin ya da gen kombinasyonunun fenotipte kendini gösterme sıklığı. Etkinlik, sahip olduğu genotipi, fenotipinde gösteren bireylerin populasyondaki oranıyla tanımlanır.

4)

BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü

Bir ışımetkin çekirdeğin içinde oluşan çekirdeksel bozunumların birim zamana düşen sayısı, bk. ışımetkinlik.

5)

BSTS / Nükleer Enerji Terimleri Sözlüğü

Bir radyonüklid içinde, dt zaman aralığında oluşan nükleer dönüşüm sayısına dN denilse, dN'nin dt'ye bölümü (A). A=dN/dt

6)

BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü

Çocukların, kendi amaç ve gereksinmelerine uygun geldiği için isteyerek katıldıkları herhangi bir öğrenme durumu.

7)

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü

Enaz çaba veya maliyet ile ençok sonuç elde etme kapasitesi. krş. iktisadi etkinlik, teknik etkinlik

8)

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü

Etkin olma durumu, bazı etkileri oluşturma yeteneği.
İlaç veya zehirli maddelerin vücuda alındıktan sonra etkisini gösterme durumu, aktivite,
İlaç molekülünün almaçları uyarma veya baskılama yeteneğinin bir ölçüsü.

9)

BSTS / Felsefe Terimleri Sözlüğü

Eylem gücü, etki gücü.
Eylemde bulunanın, etkin olanın niteliği.
Etkide bulunmak için yapılan atılım. // Eylemden ayrılığı, eylemin daha somut oluşudur.

10)

BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü

Gaz karışımında ya da sıvı çözeltide bulunan bir özdeğin etkin derişimi.
Bir ışınetkin özdekte birim zamandaki parçalanma sayısı.

11)

BSTS / Toplumbilim Terimleri

İnsanın, çevresiyle arasındaki ilişkileri kuran, düzenleyen ve denetleyen eylemleri.

12)

BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü

k. etkin kestirici.

13)

BSTS / Uygulayım Terimleri Sözlüğü

kimya:
Bir özdecik, öğecik ya da yükünün erke ve işlemi etkileme yönünden daha güçlü, daha elverişli olması durumu.
Kimyasal gerilimi logaritmik hız ve büyüklük olarak veren nicelik.

Etkinlik Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

8 Harf
 • E
 • T
 • K
 • I
 • N
 • L
 • I
 • K

Etkinlik Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

8 Harf
 • E
 • T
 • K
 • I
 • N
 • L
 • I
 • K

Etkinlik İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

30 Kelime
()
Okulöncesi etkinlikleri

çocg. egitb. Zorunlu eğitim çağına girmemiş çocuklarla, anaokulları ve çocuk yuvalarında yapılan; konuşma, gözlem, araştırma, duyuları geliştirme, el ve beden çalışmaları gibi etkinlikler.

()
Etkinlik

çocg. egitb. Çocukların yaptığı ya da öğretmenin düzenlediği her türlü çalışma ve oyun. topb. İnsanın, çevresiyle arasındaki ilişkileri kuran, düzenleyen ve denetleyen eylemleri. isl. Bir işletmenin ya da işgörenin amaçlarına ulaşma derecesi. ulusi. Bir kimsenin, bir topluluğun toplumsal ve siyasal güçlerini kullanarak olguların, olayların akışını, alınan kararları etkilemelerini sağlayan yetkileri, saygınlıkları ve gücü.

(huk.)
Siyasal etkinlikte bulunma hakkı

Yurttaşların seçme, seçilme, bağımsız olarak ya da bir siyasal parti içinde siyasal çalışmalarda bulunma, halkoylamasına katılma hakkı.

(tar.)
Gelişme göreli etkinlik derecesi

Hayvanların canlı ağırlık artışı için herhangi bir yem ya da rasyonun net enerji içeriğinden yüzde olarak ifade edilen yararlanma düzeyi.

()
Yaratıcı etkinlikler

çocg. egitb. Yeni ilgiler edinme ya da düşünme ve öğrenme sürecinde yeni ilişkiler görme fırsatı sağlayan etkinlikler. Bireyin kendi düşünce ve duygularından kaynaklanan, somut biçimde ortaya konulan oyun ya da iş etkinlikleri. Güzel sanatlar alanına giren uğraşlarda görülen özgürce ve içten geldiğince kendini anlatmaya yönelik çalışmalar.

(tar.)
Besi göreli etkinlik derecesi

derecesi.

(egitb.)
Dersdışı etkinlikler

Sınıf içinde düzenlenme olanağı bulunmayan, ancak öğrencilerin katılmaları eğitsel bakımdan yararlı ve kimi durumlarda zorunlu olan etkinlikler.

(bkz.)
Aşırı etkinlik

çocg. aşırı devingenlik

(yerb.)
Barometrik etkinlik

Kuyularda yeraltısuyu düzeyinde gözlenen değişimin buna neden olan atmosferik basınçtaki değişime oranı.

(egitb.)
Eğitsel etkinlikler

Okul içinde ya da dışında düzenlenen, eğitsel bir yönü ya da özelliği bulunan, öğrencilerle öğretmenleri yakından ilgilendiren etkinlikler. Okullarda ders saatleri dışında yapılan ve genellikle ya öğrenci derneği ya da eğitsel kollarca yürütülen çalışmalar.

(egitb.)
Etkinlik çizelgesi

Herhangi bir etkinliğin plan, izlence ya da zamanını belirten çizelge.

Yukarı Çık