Koşma nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Koşma Nedir ve Ne Demek?

7
1)
Koşma (i. )

+

2)
Koşma (i. )

deniz. Pekiştirmek maksadıyle bir halat veya ağacın yanına konan halat veya ağaç.

3)
Koşma (i. )

Halk edebiyâtımızın kendine has bir bestesi olan, ilk dörtlüğünün birinci, üçüncü; ikinci, dördüncü mısrâları ve diğer dörtlüklerin dördüncü mısrâları birbiriyle, diğer mısrâlar da kendi aralarında kāfiyeli olan, hece vezninin

4)
Koşma (i. )

i.

5)
Koşma (i. )

kalıbıyle söylenen, aşk ve tabiatı işleyen çok yaygın bir nazım şekli: Körpe nâzımlar eski âşıklar tarzında koşmalar düzüyor (Ahmet Hâşim). Ben tenhâ bir geçidin gizli bir köşesinde uyuyan küçük bir köyde doğdum. Ger Ali’nin, Köroğlu’nun koşmaları, Develi’nin, Çelkav’ın menkıbeleri içinde büyüdüm (Ömer Seyfeddin).

6)
Koşma (i. )

Koşmak, yanına katmak işi.

7)
Koşma (i. )

veya

Koşma Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

3
1)
Koşma (denizcilik)

Bir halatı, ağacı pekiştirmek için yanına konulan halat veya ağaç

2)
Koşma (isim)

Koşmak işi "Hamal benim dalgınlığımdan istifade ederek birdenbire bir kedi gibi fırladı ve koşmaya başladı." - K. Bilbaşar

3)
Koşma (edebiyat)

Sazla okunmak için hece ölçüsü ile yazılmış, ilk kıtasının birinci, ikinci ve dördüncü dizeleriyle öteki kıtalarının dördüncü dizeleri birbiriyle, kalan dizeler de kendi aralarında uyaklı, konuları sevgi ve doğa olayları olan bir halk şiiri

Koşma Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

10
1)

BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü

(Halk edebiyatı terimi) Özel bir ezgi ile okunan ve dizeleri, çoğu on bir heceli olan bir dörtleme türü.

2)

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

Âşık gösterisinin başında bulunan
-
ölçülü, çok anlamlı türkü.

3)

BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü

Dansçının dans adımlarıyla koşması.

4)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

İki katlı kilim.

5)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Kesilmiş ağaç ve tomrukların ucunu çenterek zincir takıp çekme.

6)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Peksimetin ilk kez pişmiş durumu.

7)

BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü

Saz ozanlarının, on birli (
+
ya da
+
+
)hece ölçüsüyle sevgi ve doğa üzerine, sazla birlikte söyledikleri içsel koşuk. (Halk koşukları içinde en çok kullanılanıdır. En az üç en çok sekiz dörtlük olur.) Klasik bir koşmanın ilk dörtlüğünde birinci ile üçüncü dizeler ya bağımsızdır ya da uyaklıdır. İkinci ile dördüncü dizeler ise her zaman uyaklıdır. Öteki dörtlüklerin üçer dizesi kendi aralarında uyaklıdır, dördüncü dizeler ise uyakça ilk dörtlüğün ikinci ve dördüncü dizelerine bağlıdır. (Birinci dörtlüğü, çapraz uyaklı koşmalar da vardır.) abcb-çççb-dddb .... abab-cccb-çççb / Kimi zaman, ilk dörtlükte uyak düzeninin değiştiği olur: aaab. Bu durumda, birinci dörtlük, sonraki dörtlükler gibidir, koşma'ya düz koşma da denir. Koşmalar biçimleri bakımından halk yazınında temel örnektir.

8)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Üstü susamlı uzun simit.
Yağlı hamurdan yapılan ve düğün daveti için gönderilen bir çeşit çörek.
Hamura haşhaş katarak yapılan bir çeşit çörek

9)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Yapılarda duvar ve tavanların altına konulan direklerin araları, gözler.
Yapılarda döşemenin altına konulan ağaç, ardıç merteği.
Avcıların tüfeklerini dayamak için yaptıkları çatal ağaç.

10)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü

Yapmın çatısına konulan ana direk.
Çatıyı tutan uzun ağaçlar.

Koşma Kelimesinin Diğer Dillerdeki Anlamı

9 Dil
 • İNGİLİZCE (USA) Running “ What is running ”
 • ALMANCA Läuft “ Was läuft ”
 • İSPANYOLCA Ejecución “ Lo que se está ejecutando ”
 • ÇİNCE 运行 “ 什么运行 ”
 • FRANSIZCA L'exécution de “ Ce qui est en cours d'exécution ”
 • Arapça تشغيل “ ما يعمل ”
 • İTALYANCA In esecuzione “ Che cosa è in esecuzione ”
 • JAPONCA “ 何が ”
 • PORTEKİZCE Execução “ O que está em execução ”

Koşma Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
 • K
 • O
 • Ş
 • M
 • A

Koşma Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
 • K
 • O
 • Ş
 • M
 • A

Koşma İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

8 Kelime
(yazb.)
Ayaklı koşma

Koşmanın birinci ve ikinci ikilileriyle öteki dörtlüklerinin sonuna beş seslemli bir parça eklenmesiyle oluşan şiir.

(yazb.)
Zincirbent ayaklı koşma

Halk şiirinde, her dizenin sonundaki sözcük ya da söz öbeğinin sonraki dizenin başında yinelendiği koşma türü.

(f.)
Koşmak

Ayaklarını sıra ile yerden keserek öne doğru hızla gitmek: Koşsam arkasından yetişeceğim . Gülmek, koşmak, şarkılar söylemek istiyorum . Beni görünce masasından doğruldu ve koştu . Bir yere hızla, acele ile gitmek: Biraz sonra vahşî kız bir çığlık kopardı. Bu sedâ-yı can-hırâşı işitenler bahçeye koştular . Mümtaz mektubu alınca Bursa’ya koşmuştu . Büyük bir ilgi duyarak istekle gitmek: Biz vatan için her dakîka ölmeye koşuyoruz . Irkın seni iklîmine benzer yaratırken / Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış . Kalbim sanki cenge koşan bir bayrak . Bir meselesini halletmesi için birine gitmek, baş vurmak: Haleb’e bu şeyhin şöhretini işiterek koşmuş . O bu söze hiç aldırış etmeyerek doğru babasına koştu . Öyle ya, kırk yılda bir işi düşecek de bana koşacak . Koşuya çıkmak, koşuya katılmak: Nikbetle saâdet bâzan el ele koşuyorlar . Bir işle çok ilgilenip uğraşmak, oraya buraya gidip gelmek, koşuşturmak, iş peşinde koşmak: “Sabahtan beri koştum, gerekli izni alamadım.” ♦ geçişli f. Bir mesâfeyi katetmek: “ metreyi sâniyede koştu.” ѻ Koşar adım: Yürüyüşle koşma arası atılan adım, hafif tempolu koşu. Hızlı hızlı, koşarcasına. Koşa koşa: Koşarak: Dışarıdan bir adam kahveye koşa koşa geldi . Geçen gün koşa koşa caddeden geçiyordu . ► Koşmak fiiliyle deyimler: Ardından koşmak / İmdâda koşmak / Ölüme koşmak / Yangına körükle koşmak.

()
Koşma

Koşmak, yanına katmak işi. Halk edebiyâtımızın kendine has bir bestesi olan, ilk dörtlüğünün birinci, üçüncü; ikinci, dördüncü mısrâları ve diğer dörtlüklerin dördüncü mısrâları birbiriyle, diğer mısrâlar da kendi aralarında kāfiyeli olan, hece vezninin + veya ++ kalıbıyle söylenen, aşk ve tabiatı işleyen çok yaygın bir nazım şekli: Körpe nâzımlar eski âşıklar tarzında koşmalar düzüyor . Ben tenhâ bir geçidin gizli bir köşesinde uyuyan küçük bir köyde doğdum. Ger Ali’nin, Köroğlu’nun koşmaları, Develi’nin, Çelkav’ın menkıbeleri içinde büyüdüm . deniz. Pekiştirmek maksadıyle bir halat veya ağacın yanına konan halat veya ağaç.

()
Koşmaca

Koşup birbirini kovalayarak oynanan bir çocuk oyunu: İp atlıyor, top arkasında koşuyor, kelebek kovalıyor, koşmaca oynuyordu .

(yazb.)
Acem koşması

Aruz ölçüsünün 'fâilâtün fâilâtün fâilün' kalıbıyla söylenen koşma.

()
Koşan koşma

Orta ve Güneydoğu Anadolu’da sağım için koyunların bir ipe koşulur şekilde bağlanması durumu.

(yazb.)
Yedekli koşma

Doğu Anadolu ve Azerbaycan'da yaşayan saz ozanlarınca kullanılan, biçim bakımından “ayaklı koşma” ya da “musammat müstezat koşma”ya benzeyen koşma.

Yukarı Çık