Miraç nedir, ne demek kelimesine ait sonuçlar görüntüleniyor..

Miraç Kelimesi TDK Sözlük Anlamı

1
1)
Miraç (isim)

Göğe çıkma

Miraç Kelimesi Diğer Sözlüklerde Ne Anlama Geliyor?

1
1)

Kişi Adları Sözlüğü

Söyleyiş: (mi:raç) Cinsiyet: Erkek
Yükselme, çıkma.
Hz. Muhammet'in göğe yükselmesi.

Miraç Kelimesinin Braille Alfabesinde Gösterimi

5 Harf
  • M
  • I
  • R
  • A
  • Ç

Miraç Kelimesinin İşaret Dilindeki Gösterimi

5 Harf
  • M
  • I
  • R
  • A
  • Ç

Miraç İle İlgili Kelimeler ve Anlamları

2 Kelime
(i.)
Mîraç – mi’rac

İslâm inancına göre Hz. Muhammed’in, Cenâbıhakk’ın dâveti üzerine yedi kat semâyı aşıp Allah’ın huzûruna yükselerek O’nunla görüşmesi mûcizesi: Her biri kutluladı mi’râcını / Dedi urundun saâdet tâcını . Resûlullah ’in mîrâcını ikrar eden sûfîler, Hz. Peygamber uyanık olduğu halde bedeni ile bir gece yedinci semâya, oradan da Allah’ın dilediği bir makāma kadar yükseltildi derler . Yüzünü gören yok mîraçta bile / Dâima arada bir kalın perde . teşmil. Yükselme, yükseliş: Düştüğüne eyleme teessüf / Mi’râcını çehte buldu Yûsuf . Edip mi’râc-ı ma’nâ Gālibâ peygamber-tab’ım / Erişti kurb-i “ev ednâ”ya “sübhânellezi esrâ” . Mümtaz, Nûran’ın aşkıyle bir kültürün mîrâcını yaşadığını söylediği zaman hakîkaten bu toprağın ve kültürün asıl yapıcılarına bir bakımdan yaklaşıyor ve Nûran’ın fânî varlığı gerçekten bir yeniden doğuşun mûcizesi oluyordu . Çıkılacak, yükselecek yer. Merdiven: Getirdiler dedi ol yerde mi’râc / Kim ağa göklere ol nûr-ı vehhâc . Çün vakt erişip açıldı minhâc / Yerden göğe nasb olundu mi’râc . Yükselmek isterim; yok fakat mîrâcım . ѻ Mîraç gecesi: Hz. Muhammed’in mîrâca çıktığı gece, recep ayının gecesi, şeb-i mi’rac, leyle-i mi’rac, leyletü’l-mi’rac. Mîraç kandili: Müslümanlarca her yıl kutlanan mîraç gecesi. Mi’râcü’n-nebî: Hz. Muhammed’in mîraç mûcizesi. ● Mi’rac-nâme Bk. MÎRAÇNÂME

(i.)
Mîraçnâme – mi’racnâme

Hz. Muhammed’in mîrâcını anlatan manzum eser, mîrâciye.

Yukarı Çık